Dit artikel is geschreven door Naomi Kuijpers, #2 op de lijst van Vrijspraak, fractie van Magister JFT

AANLEIDING

Niet alleen binnen Tilburg University, maar ook binnen andere universiteiten (en hogescholen), kunnen studenten hun stem uitbrengen voor Universiteitsraden en decentrale raden. Deze verkiezingen vinden veelal plaats onder toeziend oog van een stembureau en andere universiteiten kennen, net als Tilburg University, een Kiesreglement [1]. Hoewel we in Nederland al geruime tijd bekend zijn met het hanteren van een democratisch stelsel, is het belangrijk om het belang van medezeggenschap binnen het onderwijs nader te bekijken en daarmee ook het democratische stelsel binnen onder andere Tilburg University. Want: waarom kent deze medezeggenschap eigenlijk een politiek karakter?

HET BELANG VAN MEDEZEGGENSCHAP

Medezeggenschap is op elke hoger onderwijsinstelling – HBO en Universiteit – verplicht door de Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Middels medezeggenschap hebben studenten meer te zeggen binnen een hoger onderwijsinstelling en het bijvoorbeeld het Universiteits- en Faculteitsbestuur krijgen inzicht in wat er leeft onder studenten. Eventuele onvrede of problemen wordt/worden aan het licht gesteld en het wordt makkelijker om de belangen van studenten te laten meewegen bij het voorbereiden van bepaalde plannen. Dit kan tevens positief zijn voor de besluitvorming van die plannen. Een effect van het faciliteren van medezeggenschap kunnen onder andere zijn dat studenten een grotere betrokkenheid laten zien, omdat hun stem wordt gehoord. Tevens kan medezeggenschap de motivatie van studenten bevorderen, doordat het zorgt voor betere omstandigheden binnen de universiteit en faculteit. Ten slotte zorgt medezeggenschap er niet alleen voor dat er rekening wordt gehouden met de belangen van studenten, maar ook dat studenten zien welke beslissingen er als Universiteits- en Faculteitsbestuur moeten worden genomen. Door het betrekken van studenten bij de besluitvorming van bepaalde zaken, krijgen ze oog voor het grotere geheel en kan er meer begrip worden opgebracht voor bepaalde besluiten.

DEMOCRATIE BINNEN DE UNIVERSITEIT

De Universiteitsraad van Tilburg University is volgens de universiteit “een serieuze gesprekspartner van het bestuur en oefent formeel invloed uit op het beleid en de gang van zaken binnen de universiteit” [2]. Voorgenomen besluiten van het Universiteitsbestuur worden door de raad getoetst en de raad signaleert wat er speelt en leeft binnen de organisatie.

De Faculteitsraad “behartigt de visies en de belangen van de studenten en het personeel op het gebied van onderwijs, onderzoek, beleid en besluitvorming” [2]. De Faculteitsraad kent dan ook het instemmings- en adviesrecht als toegekende bevoegdheden.

Zowel de Universiteits- als Faculteitsraad dragen bij aan de representatie en inachtneming van de belangen van studenten bij de besluitvorming. De studentleden van de Universiteits- en Faculteitsraden worden via jaarlijkse verkiezingen gekozen, waarbij meerdere studentfracties kandidaten voordragen waar op kan worden gestemd. De gekozen kandidaten nemen als studentleden plaats in de betreffende raad en op die manier vertegenwoordigen zij de opvattingen, visies en belangen van de studenten.

CONCLUSIE

Medezeggenschap is op meerdere vlakken nuttig en wordt in Nederland niet voor niets verplicht door de WHW. Vanuit het oogpunt van studenten, kan medezeggenschap dienen als een wijze waarop hun belangen binnen hun studieomgeving worden behartigd. Voor een goede representatie van die belangen is het voor studenten mogelijk gemaakt om op democratische wijze tijdens jaarlijkse verkiezingen te stemmen op verschillende kandidaten van verschillende fracties. Hierbij kunnen studenten rekening houden met de standpunten van de betreffende kandidaten en fracties, waardoor ze een keuze kunnen maken die bij hen past.

Ook vanuit hogere hand wordt er aandacht besteed aan medezeggenschap binnen het onderwijs. Minister Robbert Dijkgraaf – ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – wil namelijk meer geld wil vrijmaken, onder andere voor de versterking van deze medezeggenschap en voor het bevorderen van kansengelijkheid en de ontwikkeling van studenten.

Om zelf als student zijnde je steentje bij te dragen en te participeren binnen het idee van kansengelijkheid, ontwikkeling en medezeggenschap: stem op 11, 12 en 13 april via: https://tilburguniversity.digitaleverkiezing.nl/

Meer informatie rondom de verkiezingen en Vrijspraak is te vinden op:

https://magisterjft.nl/nl/verkiezingen 

[1] Kiesreglement Tilburg University

[2] Website Tilburg University