Vandaag werd door het ministerie van veiligheid en justitie bekend gemaakt dat duizenden gedetineerden in Nederland een tablet krijgen.[1] Met de tablet kunnen ze onder andere televisie kijken, boodschappen bestellen en cursussen volgen. De tablet zou bij moeten dragen aan de zelfredzaamheid van gedetineerden. Als gevolg van de bezuinigingen binnen detentie, wordt de zelfredzaamheid van gedetineerden steeds belangrijker. Op social media zijn mensen verontwaardigd over het nieuwe ‘speelgoed’ voor gedetineerden. Zo wordt er gekscherend gezegd dat gevangenissen steeds meer op luxe hotels gaan lijken. De praktijk wijst echter uit dat het gevangeniswezen steeds meer versoberd.

 

Masterplan DJI 2013-2018

Als gevolg van rijksbrede bezuinigingen moet er binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)[2] in totaal €340 miljoen bezuinigd zijn in 2018. Om deze enorme bezuiniging te realiseren is het masterplan opgesteld.[3] Het masterplan bevat de volgende belangrijke speerpunten:

  • Meerpersoonscelgebruik: het is de bedoeling dat uiteindelijk meer dan de helft van alle gedetineerden in een meerpersoonscel verblijft. Dit kunnen twee tot acht persoons cellen zijn. Er zijn uiteraard wel uitzonderingen denkbaar. Plaatsing op een meerpersoonscel is bijvoorbeeld afhankelijk van de aard van het delict of de persoonlijkheid van de gedetineerde.
  • Versobering detentieomstandigheden: op grond van de penitentiaire beginselenwet heeft de gedetineerde recht op een dagprogramma. Activiteiten binnen dit programma zijn bijvoorbeeld luchten, sport, arbeid, maar ook gebruik van de bibliotheek. Met het masterplan verdwijnt voor een groot deel het avond- en weekendprogramma. Een groot gedeelte van de gedetineerden wordt onder een zogenaamd ‘basisregime’ geplaatst. Dit nieuwe basisregime is meer versoberd dan het oorspronkelijke regime. Door goed gedrag kan de gedetineerde terecht komen in het zogenaamde ‘plusregime’. In dit plusregime heeft de gedetineerde onder andere meer vrijheden en worden meer activiteiten aangeboden gericht op resocialisatie. Gedetineerden kunnen dus als het ware ‘promoveren en degraderen’ binnen verschillende regimes.[4] Het idee hierbij is dat de gedetineerde door goed gedrag zelf bijdraagt aan zijn resocialisatie. Resocialisatie is hiermee dus geen vanzelfsprekendheid meer.
  • Sluiting van inrichtingen en minder arbeidsplaatsen

 

Er wordt kortom flink bezuinigd binnen detentie. Gedetineerden voorzien van tablets past binnen deze ontwikkeling. Door de inzet van tablets, kunnen bibliotheken en winkels binnen de gevangenissen gesloten worden en verdwijnen de televisies. Bovendien zijn tablets goedkoper dan personeel, zegt FNV-bestuurder Frans Carbo. Hij uit zich dan ook negatief over het idee. Het schrappen van voorzieningen brengt met zich mee dat er minder persoonlijk contact zal zijn tussen gedetineerden en gevangenispersoneel en dat gedetineerden vaker op cel zitten. Het is de vraag of dit ten goede komt aan de veiligheid en het resocialisatieproces. De toekomst zal het uitwijzen.

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

[1] http://www.ad.nl/ad/nl/38261/Nieuws/article/detail/4284892/2016/04/19/Gevangenen-krijgen-een-tablet-om-zaken-te-regelen.dhtml

[2] De dienst Justitiële inrichtingen is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen die door de rechter zijn opgelegd.

[3] www.rijksoverheid.nl : Masterplan DJI 2013-2018, Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013

[4] M.M. Boone & W.F. van Hattum, ‘‘Promoveren en degraderen’ van gedetineerden’, NJB 2014/1629.