Paul Frissen is hoogleraar bestuurskunde aan de universiteit van Tilburg en tevens decaan van de Nederlandse School van Openbaar Bestuur. In een gesprek op zondagavond 28 februari j.l. met ex-PVV-lid Ronald van Vliet in het L1 programma De Stemming heeft hij zich sterk uitgelaten over Geert Wilders en zijn partij. In zijn vurige betoog noemt Frissen de politiek die Wilders bedrijft het ‘fascistische verhaal’, omdat Wilders groepen in de samenleving scheidt en dreigt uit te zetten. Dit noemt hij het demoniseren van bepaalde delen van de populatie. Zelfs na uitdrukkelijke vraag van de verslaggever of hij daadwerkelijk wil beweren dat het gedachtegoed van Geert Wilders aanschurkt tegen het fascistische gedachtegoed, matigt Frissen zijn uitspraken niet. ‘Dat is toch geen rare analyse?’ antwoordt hij.

De verslaggever stelt dat je de wind van voren krijgt als je Wilders vergelijkt met het fascisme, waarop Frissen antwoord: ‘daar trek ik me niks van aan’. Maar had hij wellicht toch een keer extra moeten nadenken voor hij deze felle uitspraken de wereld in hielp? In de hoedanigheid van hoogleraar en decaan zou je kunnen vinden dat hij misschien toch niet zomaar alles kan zeggen en zijn overtuigingen soms voor zich moet houden. Dit is in ieder geval de zienswijze van Wilders. Op Twitter liet Wilders weten: ‘Wat een haatzaaiende onzin van deze ophitsende #nepprof’. In een brief aan minister Jet Bussemaker van Cultuur, Onderwijs en Wetenschap zegt hij dat Frissen beide functies moet opgeven. PVV-kamerlid Beertema heeft de volgende vragen gesteld aan minister Bussemaker[i]:

  • Bent u bekend met de uitspraken van de decaan van de NSOB, de hoogleraar Paul Frissen, die hij deed in een interview “Alle politieke partijen moeten Wilders aanvallen” op 1Limburg?
  • Vindt u met ons dat een decaan van de NSOB, die verreikende invloed heeft op het denken en handelen van hoge ambtenaren, geen ideologische uitspraken kan doen zonder enige wetenschappelijke grond zoals “De bijl aan de wortel van onze democratie. Hij (Wilders) had onmiddellijk gecorrigeerd moeten worden. Dit is hartstikke gevaarlijk.” Zo nee, waarom niet?
  • Bent u het met ons eens dat dergelijke stigmatiserende uitspraken van een autoriteit als professor Frissen bijdragen aan een klimaat van demonisering en daarmee tot een verhoogd risico op een terroristische aanslag zoals we dat gezien hebben ten tijde van de moord op Pim Fortyun op 6 mei 2002? Zo nee, waarom niet?
  • Vindt u met ons dat de heer Paul Frissen niet meer te handhaven is als hoogleraar aan de universiteit Tilburg en als decaan van de NSOB? Zo ja, bent u bereid er bij de respectievelijke Raden van Toezicht op aan te dringen gepaste actie te ondernemen om de heer Frissen uit zijn functies te ontheffen? Zo nee, waarom niet?

Mag een hoogleraar zich zo fel uitlaten over een politicus op deze manier? Aan de ene kant is het verdedigbaar om te zeggen dat docenten zoals Frissen een soort ‘voorbeeldfunctie’ hebben voor toekomstige ambtenaren en politici in opleiding, namelijk de bestuurskunde-studenten. Vanwege deze voorbeeldfunctie zou het onwenselijk kunnen zijn dat hij zich zo sterk mengt in het politieke debat. Deze uitspraken zijn uiteraard niet mals en ook niet voorzien van enige nuance. Anderzijds studeren we op wetenschappelijk niveau en mag van ons verwacht worden dat we meningen als deze kritisch kunnen beoordelen en er ons eigen licht er op kunnen werpen. Bovendien lijkt het me niet geheel onbelangrijk dat hij deze uitspraken heeft gedaan in een radioprogramma en niet bijvoorbeeld in de collegezaal ten overstaan van alle studenten. Ook hoogleraren hebben hun meningen en zijn door hun benoeming niet hun recht op vrijheid van meningsuiting verloren.

In de Leidraad Nevenwerkzaamheden Tilburg University worden deze bezoekjes aan radiostations geschaard onder functionele werkzaamheden. ‘Ook worden onder functionele werkzaamheden verstaan activiteiten die uit hoofde van de universitaire functie voortvloeien, bijvoorbeeld de hoogleraar die een optreden op televisie verzorgt of artikelen in kranten en tijdschriften schrijft.’ [ii] Deze nevenactiviteiten mogen geen schade toebrengen aan de belangen van Tilburg University en mogen niet in strijd zijn met het aanzien van de functie. Ik denk dat het echter wel ver gaat om te stellen dat hij het belang van de universiteit of het aanzien van de functie schaadt door zijn kritische mening naar buiten te brengen. Hij is zeker niet de eerste en de laatste hoogleraar zijn die zijn mening als privépersoon buiten brengt. Maar kan dit gesprek gekwalificeerd worden als een gesprek ‘op persoonlijke titel’ van de heer Frissen? Het wordt in ieder geval niet expliciet genoemd in het gesprek.

In deze leidraad wordt bovendien verwezen naar de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening.[iii] In deze gedragscode staat onder andere dat een wetenschapper onpartijdig dient te zijn. ‘Een wetenschapsbeoefenaar is onpartijdig en objectief als hij zich bij zijn oordeelsvorming en beslissingen niet laat leiden door persoonlijke belangen, voorkeur, genegenheid of vooroordeel, of door de belangen van zijn opdrachtgever/financier.’ Deze gedragscode gaat echter over de ‘uitoefening van hun taak’. Indien een hoogleraar een scriptie lager beoordeeld omdat het blijkt geeft aan een andere politieke opvatting zal er inderdaad een probleem zijn, maar zolang men zijn mening enkel uitdraagt in een radioprogramma en men zijn werk hier verder niet door laat beïnvloeden, zou dit toch niet zo problematisch moeten zijn.

Wat vind jij? Spring jij op de barricades voor ‘onze’ docent Paul Frissen en vind jij dat Wilders weer handig gebruik maakt van deze slachtofferrol, of vind jij juist dat een docent in deze functie inderdaad meer een blad voor de mond had moeten nemen? En wat vind jij er normaliter van als een hoogleraar zijn (politieke) overtuigingen laat doorschemeren?

Mocht je nieuwsgierig zijn geworden naar de uitspraken van Frissen, luister het interview dan eens terug via de volgende link: http://www.l1.nl/nieuws/310985-stemming-wat-heeft-wilders-bijgedragen-aan-politiek-bedrijf

 

[i] http://pvv.nl/index.php/75-fj-related/harm-beertema/8956-pvv-vragen-interview-partijen-moeten-wilders-aanvallen.html

[ii] Leidraad Nevenwerkzaamheden Tilburg University, https://www.tilburguniversity.edu/upload/45289d15-70fd-4181-a293-b286db0873a3_TiU%20leidraad%20nevenwerkzaamheden.pdf

[iii] Vereniging van Universiteiten, De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening, ’s Gravenhage herziening 2014